Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – ilmoituskanava

Lapin Kumi-konserniin kuuluvat yhtiöt (”Lapin Kumi”) ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja
luotettavasti, turvallisesti ja läpinäkyvällä tavalla. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka Lapin Kumi
käsittelee henkilötietoja konsernin ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten käsittelyn sekä niistä
käynnistyvien selvitysten ja prosessien yhteydessä.

1. Rekisterinpitäjäyhtiö
Lapin Kumi Oy, y-tunnus: 1945691-3
PL 24, 96301 Rovaniemi

Voit olla rekisterinpitäjäyhtiöön yhteydessä kysyäksesi lisää henkilötietojesi käsittelystä ja käyttääksesi
oikeuksiasi rekisteröitynä. Yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen tietosuoja@lapinkumi.fi, josta saamme
välitettyä tiedustelusi oikealle taholle. Voit tehdä kyselyn ja pyynnön vapaamuotoisesti.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Lapin Kumi voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

-Ilmoituskanavan kautta jätettyjen ilmoitusten käsittely, tutkinta ja raportointi

-Lainsäädännön, sopimusten ja Lapin Kumin sisäisten määräysten noudattamisen seuraaminen ja
varmistaminen

-Rikosten ja muiden väärinkäytösten ehkäiseminen, selvittäminen ja tutkintaan saattaminen

-Lakiin perustuvien oikeuksien turvaaminen

-Lakimääräisten velvollisuuksien täyttäminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen ja Lapin Kumin
oikeutettu etu.

3. Käsiteltävät henkilötiedot


Lapin Kumi voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 Yksilöintitiedot, kuten nimi ja henkilötunnus

 Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköposti

 Ammatti- ja työnantajatiedot

 Epäiltyyn rikokseen tai väärinkäytökseen liittyvät tiedot

 Kuva- ja videoaineisto

 Muut ilmoituksen tekijän ilmoittamat tiedot

Käsiteltävät henkilötiedot koskevat tyypillisesti ilmoituksen jättänyttä henkilöä tai sen kohteena olevaa
henkilöä.

4. Säilytysajat

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. 

Poistamme asiakastiedot joilla ei ole tapahtumia viimeisen 6-vuoden aikajaksolla automaattisesti. Emme ilmoita siitä erikseen asiakastiedon haltijalle

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme henkilötiedot pääsääntöisesti ilmoittajalta itseltään ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen
ilmoituskanavassa voi tehdä Lapin Kumin työntekijät.
Lapin Kumi voi lisäksi kerätä henkilötietoja Lapin Kumin sisäisistä järjestelmistä, ilmoitukseen liittyviltä
tahoilta ja viranomaisilta.  

6. Henkilötietojen luovuttaminen


Henkilötietoja voidaan Lapin Kumin harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin
laillisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Lapin Kumi toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen käyttötarkoitus on
yhteensopiva Lapin Kumin käyttötarkoitusten kanssa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi seuraaville vastaanottajille:

 Viranomaisille näiden pyynnöstä, lain velvoittaessa ja Lapin Kumin oikeuksien toteuttamiseksi

 Lapin Kumin omistajataholle prosessin laadun valvonnan ja laillisuuden valvomiseksi

 Yritysjärjestelyiden yhteydessä potentiaalisille ostajille, rahoittajille ja heidän neuvonantajilleen, jos
Lapin Kumi myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa

Jos henkilötietojasi luovutetaan kolmannelle osapuolelle, varmistamme, että tietosi suojataan
asianmukaisin sopimusperusteisin suojauksin.

7. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä. Tietoja voidaan käsitellä
myös ETA:n ulkopuolella, jos se on tässä tietosuojaselosteessa mainittujen henkilötietojen
käsittelytarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen tai käytännön toteuttamisen kannalta tarpeen, kuten
palvelinten sijainnin vuoksi.

8. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus


Henkilötietoja käsitellessämme varmistamme henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden ja tietosuojan,
mukaan lukien henkilötietojen suojaamisen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta
häviämiseltä.

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla tietoturvan
toimialalla yleisesti hyväksyttävillä keinoilla. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-
yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä Lapin Kumin
työntekijöillä Lapin Kumin myöntämällä käyttöoikeudella.

Lapin Kumin ilmoituskanava on toteutettu Keskuskauppakamarin ilmoituskanava-järjestelmässä.

9. Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi


Lapin Kumi ei käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia tässä tietosuojaselosteessa kuvatun
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:
– pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin, 
– pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista-vastustaa käsittelyä
-pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen, sekä 
-kun käsittely perustuu suostumukseesi, peruuttaa antamasi suostumus. Huomaathan, ettei tämä
kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritettuun käsittelyyn. 

Voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi olemalla meihin vapaamuotoisesti yhteydessä
osoitteeseen tietosuoja@lapinkumi.fi. Arvioimme edellytykset täyttää pyyntösi mahdollisimman pian ja
tarvittaessa pyydämme sinulta tarpeellisia lisätietoja. Jos katsomme, että pyyntö on ilmeisen perusteeton
tai kohtuuton, voimme periä maksun pyynnön toteuttamisesta tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

Jos katsot, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Lapin Kumi Oy